Tibane Swara Ing Pungkasaning Gatra Diarani

Tibane Swara Ing Pungkasaning Gatra Diarani.

Geguritan ( dalam bahasa Indonesia sajak/syair ) itu berasal dari pengenalan gurit nan artinya tulisan (Baoesatra Jawa 1939). Geguritan itu artinya tulisan maupun garitan yang wujudnya tembang ataupun syair.

Dilihat berasal wujud dan isinya, geguritan itu dibedakan menjadi dua merupakan geguritan gagrag lawas (geguritan tradisional) dan geguritan gagrag anyar (geguritan modern).

Geguritan gagrag lawas(geguritan tradisional) ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

 • Jumlah baris setiap kuplet tidak sama, akan tetapi paling sedikit empat baris.
 • Total tungkai kata setiap baris tetap, rata-rata ada 8 suku kata.
 • Suhu lagunya menggunakan purwakanthi guru swara.
 • Biasanya dimulai daengan kata sun gegurit atua sun anggurit.
 • Isinya akan halnya piwulang atau pengajian pengkajian misalnya akan halnya manajemen krama.

Geguritan gagrag anyar (geguritan modern) itu berbeda dengan geguritan gagrag lawas. Geguritan gagrag anyar ( geguritan modern )bertambah  bebas, lain terbawa dengan aturan sebagaimana  geguritan gagrag lawas (mirip dengan  puisi netral intern  kasusastran Indonesia).

Geguritan gagrag anyar ( geguritan modern ) cirri-cirinya adalah sebagai berikut :

 • Bahasanya terdaftar bahasa yang indah bukan bahasa sehari-hari.
 • Fonem terakhir bebas.
 • Isinya sumir dan jelas.

Geguritan asale saka cambuk gurit tegese coretan, kidung (Baoesatra Jawa 1939). Geguritan tegese tulisan (goresan )kang awujud puisi (basa pinathok) utawa puisi.

Kapirid saka wujud lan isine , geguritan iku bisa kaperang dadi loro, yaiku geguritan gagrag lawas (geguritan tradisional) lan geguritan gagrag anyar (geguritan berbudaya). Geguritan gagrag lawas(geguritan tradisional) iku titikan ki berjebah mangkene:

 • Cacahe gatra/saf saben pada ora ajeg, nanging sethithike ana patang larik.
 • Cacahe wanda (suku alas kata ) saben gatra ajeg,lumrahe ana wolung wanda.
 • Dhong-dhinge (swara pungkasane gatra) nganggo purwakanthi guru swara.
 • Lumrahe diwiwiti nganggo motivasi sun gegurit utawa sun anggurit.
 • Geguritan gagrak lawas lumrahe isi piwulang, upamane bab tatakrama.
 • Isine mentes /cekak ora ngambra-ambra.

Tuladha Geguritan gagrag lawas ( Geguritan tradisional )

Sun gegurit

Kaanan jaman saiki

Sipat pemudha-pemudhi

Srawunge saya ndadi

Raket wewekane sirep

Tan kadi duk jaman nguni

Srawung sarwa ngati-ati

Yen manut wasiteng kuna

Priya srawung lan wanita

Gampang ketaman panggodha

Nerak ing laku susila

Temah darbe jeneng ala

Wusanane tibeng papa

(Kapethik saka : Ngengrengan Kasusastran Jawa, S. Teratai Soekaca)

Tegese cambuk :

 1. Ciuman : ingsun,aku
 2. Gegurit : gawe gurit ( tembang,kidung )
 3. Srawunge ; kekancan,bergaul
 4. Raket : cedhak,kenthel,karib
 5. Wewekane : pangati-atine
 6. Tan kadi : ora subur
 7. Nguni : biyen
 8. Wasiteng ( wasita + ing ) : pitutur,piwulang,nasihat
 9. Kauripanira : uripmu,panguripanmu
Baca :   Terangkan Yang Dimaksud Dengan Grip Dalam Tenis Meja

Geguritan gagrag anyar (geguritan modern) iku beda karo geguritan gagrag lawas. Geguritan gagrag anyar luwih objektif, ora kaiket paugeran makmur geguritan gagrag lawas (memper kaya puisi bebas ing kasusastran Indonesia), dolar dititi kanthi permati, geguritan gagrag anyar duwe tiikan:

 • Basane kalebu basa endah dudu basa padinan.
 • Swara pungkasan saben gatra bebas /mardika.
 • Isine mentes /cekak ora ngambra-ambra.

Tuladhane geguritan gagrag anyar ( Geguritan Modern )

PAMULANGAN

Jare simbah aku kudu sekolah
Kareben dadi bocah genah mrenah ora nggladrah

Jare rama ibu aku kudu sregep berlalu
Kareben dadi wong tataran urip ora kesrakat mlarat

Jare bapak ibu guru aku kudu sinauTambah ilmu

Kareben kelakon kabeh kang tinuju

Nanging
prakanca,

coba delengen kahanan nyataapa isih boleh pamulangan kang ana dadekake urip tumatapamulangan kang sonder tuladhapamulangan kang kasatan piwulangpamulangan kang ngajarake angka-angka wutasiji lan siji ana pira?Jare anut kang duwe kersaJan ora weruh subasita, trapsila, apa maneh tata kramalali dosa…kabeh lurung binarung kumalungkungpamrih pamuji sijiPamulangan ora aweh pepadhangSimbah,Nyuwun pangapuntenKula mboten cak hendak dados dhokter

Jalaran dhuwite buya boten wonten sakoper

Rama,Nyadhong dukaKula boten kapilut drajat pangkatJalaran ajrih sumpahing rakyat

Kang panggah mlarat sekarat

Buya ibu hawa,Nyuwun donga pangestu

Mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sangu

(Mata air: http://alwib.net/geguritan-bahasa-jawa/)

Ing dhuwur kang kalebu titikane geguritan gagrak lawas tradisional yaitu

Geguritan ing Busastra Jawa (Widada Suwadji, dkk : 270) kuwe kedadeyan sekang lecut lingga gurit kang mengku teges :

 1. Tulisan, pahatan.
 2. Puisi utawa kidung.

Nggurit ateges :

 1. Nggawe utawa ngarang (rerepen).
 2. Ngura-ngurakake/nembang/ngresepi.

Banjur tesih manut
Widada Suwadji, menawa geguritan yakuwe garitan kang pinathok kaya sajak nanging guru gatra, guru lagu, lan suhu wilangane ora ajeg. Dene
Subalidinata
[1994:45] melakaken menawa geguritan yakuwe minangka iketaning basa kang memper syair.

Adhedhasar dhapukaning ukara lan pangrakiting tembung, warna-warnaning sebelah geguritan kaya ing ngisor kiye :

 1. Sajak kalih gatra sapada aran gita dwigatra.
 2. Syair tiga gatra sapada aran gita trigatra.
 3. Syair sekawan gatra sapada aran gita caturgatra.
 4. Syair gangsal gatra sapada aran gita pancagatra.
 5. Tembang nem gatra sapada aran gita sadgatra.
 6. Syair pitu gatra sapada aran gita saptagatra.
 7. Puisi wolu gatra sapada aran gita hastagatra.
 8. Syair sanga gatra sapada aran gita nawagatra.
 9. Syair sepuluh gatra sapada aran gita hastagatra.
 10. Tembang bebas.
Baca :   Sebutkan Akibat Pelaksanaan Politik Liberal Bagi Rakyat Indonesia

Geguritan ana loro yakuwe geguritan gagrag anyar lan geguritan gagrag lawas. Diarani geguritan lawas amarga esih nganggo aturan-aturan baku kang ora kena dilanggar. Sing kalebu geguritan lawas yakuwe kakawin, kidung, sajak, parikan, wangsalan. Sing kalebu gagrag anyar yakuwe sonata.

Geguritan siki wis ora jumbuh karo paugeran, akeh-akeh wis pangaribawaning jaman, saengga geguritan saiki wis beda karo geguritan jaman biyen, tegese wis mardika. Titikane geguritan yaiku ora kawengku ing pathokan, migunakake cemeti-tembung kang pinilih, cacahe larik ora kamtokake, syair pungkasane nonblok mardika, ora migunakake basa padinan, arang-arang nggunakake pecut pangiket, migunakake lecut Kawi, isine mentes, lan migunakake purwakanthi basa, swara, lan sastra.

Carane nulis geguritan yaiku nemtokake tema, milih tetembungan kang mentes, endah lan cekak, menehi irah-irahan kang jumbuh karo isine geguritan.

1). Titikane geguritan yakuwe : 1. Ora kawengku ing pathokan.
 2. Migunakake ki dorongan-cambuk kang pinilih.
 3. Migunakake purwakanthi sastra, swara, lan basa.
 4. Isine mentes.

2). Guritan iku dibedakna dadi 2, yakuwe :

 1. Guritan kuna.
 2. Guritan anyar/geguritan.

3). Dene guritan kuna nduwe pathokan :


 1. Diwiwiti tembung ciuman gegurit.
 2. Cacahe wanda saben segatra padha.
 3. Tibane swara ing pungkasane runtut.

4). Guritan anyar duwe pathokan :

 1. Cacahe wanda saben segatra uga independen.
 2. Tibane swara ora digatekake.
 3. Mentingake pemilihane tembung kang mentes.
 4. Ora nganggo tembung sun gegurit.
 5. Cacahe gatra tanpa wilangan.

5). Anasir-elemen geguritan ing Bahasa Jawa, unsur kang kakandhut ing geguritan yaiku unsur intrinsik. Kang kagolong atom intrinsik ing geguritan yaiku :


 1. Tema
 2. Citraan
 3. Diksi
 4. Gaya bahasa
 5. Latar
 6. alur


Teknik maca endah geguritan
Ora saben wong teyeng maca endah geguritan amarga maca endah geguritan minangka kecekatan kang terus diasah. Kegiatan maca endah geguritan diperang dadi loro, yakuwe maca deklamasi lan poerty reading.
Maca geguritan kanthi deklamasi lewih condhong marang maca kanggo wong liya kang sejatine ngekspresikake geguritan ing wujud visual lan audio kang dilakokake kanthi gaya lan ekspresi tartamtu. Ananging pamaca ora nganggo teks. Kecondongan utawa ekspresi sing dikarepna yakuwe gaya bahasa fisik wiwit sekang obahing tangan, sirah, awak, mata, lan ekspresi liyane kang diobahna kanthi trep karo geguritan kang diwaca.

Maca poerty reading yakuwe maca geguritan kanthi nggawa teks lan nggunakake gaya utawa ekspresi. Gaya utawa ekspresi sing dipigunakake lewih marang ekspresi suara miring kanthi wirama/ritme, mimic lan kinesik. Pamaca kudu nggatekake makna geguritan kanthi temen-temen saengga bisa diekspresikake kanthi endah.

Bab-bab kang kudu digatekake wektu maca geguritan :


A. Tafsiran

Yakuwe penafsiran utawa kognisi marang barang apa kang kakandhut ing sajroning geguritan. Kanthi mengarifi apa kang kakandhut ing sajroning geguritan, cak bagi lewih bisa nafsirake saben lecut, makna, lan bunyi bahasa-fon kang kakandhut saking sajroning geguritan. Ing interpretasi kiye, mengkone bakal metu imajinasi, antarane imajinasi visual (subur-berpunya ndeleng kang kinandhut ing geguritan), imajinasi auditory (ki berjebah-kaya krungu tembung-tembung tartamtu), imajinasi alfactory (ki berjebah-kaya ngambu samubarang), lan imajinasi organik (bisa ngekspresikna kaya-kaya krasa luwe, ngelak, ngantuk, seneng, lan liya-liyane).


B. Vokal

Ing sajroning vokal kiye, ana pira-pira bab kag perlu digatekake, yakuwe :


 1. Pengucapan, yakuwe p
  engucapane tembung kang wutuh lan jelas, mangkono uga kambi saben hurufe. Mengko-mengkone bakal keprungu jelas, kepriwe ngalafalake f,p,v lan huruf-aksara liyane.

 2. Diksi, yakuwe p
  amilihing motivasi-pecut kanthi tekanan tartamtu sing maneka warni.

 3. Intonasi, y
  akuwe kepriwe carane ngatur swara, dhuwur endhepe, membat mentule, owah-owahane lagu perkataan kang nuwuhake makna, keefektifan, lan informasi. Menawa ing goresan, biasane dikembangake kambi pungtuasi (label baca).

 4. Tempo, y
  akuwe pengaturane rindhik rikate pangucapane saben tembung, pamaca kudu bisa ngatur lan nyesuaina karo kekuatan ambegan.

 5. Selang antara, yakuwe m
  angerteni ing bagiyan endi pamaca bisa munggel marang ki dorongan-tembung kang ana ing geguritan.

 6. Modulasi, yakuwe c
  kiara kang dilakokake kanggo ngowahi swara nalika maca geguritan, gemuk dene ngowahi swara sedhih marang ngguyu.

 7. Dinamika, y
  akuwe kepriwe pamaca bisa ngatur kuat lan alone swara, apa mengko-mengkone keprungu nang penonton apa ora.

 8. Pernafasan, p
  ernafasan sing apik biasane nganggo ambegan sekang weteng.


C. Pengejawantahan

Kinerja yakuwe sawijining faktor sing penting banget kanggo suksese pawongan rikala maca geguritan. Penampilan untuk kasil menawa sinengkuyung kaya bab-bab ing ngisor kiye :

 1. Gerak
 2. Komunikasi
 3. Ekspresi
 4. konsentrasi

Tibane Swara Ing Pungkasaning Gatra Diarani

Source: https://apacode.com/ing-dhuwur-kang-kalebu-titikane-geguritan-gagrak-lawas-tradisional-yaitu

Baca :   Berapa Banyak Nomor Telepon Yang Terdiri Dari 7 Angka

Check Also

Kemukakan Manfaat Sig Dalam Keselamatan Masyarakat

Kemukakan Manfaat Sig Dalam Keselamatan Masyarakat. Mas Pur Follow Seorang freelance nan suka membagikan pengetahuan, …